Surinaams - Surinam


UN' ATI E MITI

Yu e luku mi
Mi e luku yu
Un' ai e miti
Un' ati wani kon makandra

Un' firi e dansi leki moi poku
Ma' pokuman no dé
Yu ai e taki den eigi tongo
Yu fesi e seni mi wan boskopu

Nownow wi e miti
Yu nanga mi
Mi wani yu fu dé dyaso
Yu wani mi fu dé dyaso

A poku disi mi sa yere
Tamara
Nanga tratamara

Translation : Archie Oomen
Date: 4-08-2001