Hebreeuws - Hebrew


מפגש

אתה מביט בי אני מביטה בך אנחנוו רואים אחד את השני קצת מתקרב יותר
הלב

רגשות רוקדים כמוסיקה לא קשת נגינה לא מנצח נוכחים לעיניך שפה משלהן
פניך משקפות מסר

זהו מפגש בינך לביני אתה טוב בעיני אני טובה בעיניך

את השיר הזה אשמע מחר גם מחרתיים

Translation: Yael Ben-Shalom
date:????