Fries - Frysian


MOETING

Do sjochst my oan
Ik sjoch dy oan
Wy sjogge inoar
In bytsje tichter komt it hert

Fielns du^nsje as muzyk
strysto^k noch dirigint bywe^zich
dyn eagen prate in eigen taal
dyn gesicht wjerspegelet in boadskip

Dit is in moeting
Tusken dy we^ze
Do meist der we^ze
Troch my
Ik mei der we^ze
Troch dy

Dit liet hear ik
Moarn
en overemoarn

Translation: Henno Bransma
Date 15-05- 2002